Privacy policy

Gedurende de periode waarin de opdracht tot het vinden van een (potentiële) partner door Van Slobbe – Exclusieve Partner Search wordt uitgevoerd, wordt de identiteit van zowel de cliënt als de kandidaten behandeld met de grootst mogelijke discretie. Van Slobbe – Exclusieve Partner Search streeft ernaar om een professionele relatie te onderhouden met haar cliënten en kandidaten waarin ‘discretie’ een centrale rol speelt.

Wij werken niet met een openbare, voor anderen toegankelijke, databank.

Alle gegevens blijven te allen tijde anoniem voor derden, zo óók voor de cliënt/ kandidaat onderling. Pas na uitdrukkelijke toestemming van cliënt/ kandidaat worden gegevens (anoniem) kenbaar gemaakt aan de cliënt/kandidaat. Tijdens de looptijd van de opdracht zal Van Slobbe – Exclusieve Partner Search de cliënt/kandidaat altijd anonieme informatie verschaffen. Van Slobbe – Exclusieve Partner Search ziet erop toe dat met de verstrekte informatie discreet wordt omgegaan en deze informatie uitsluitend wordt gebruikt voor het vervullen van de match waarvoor de opdracht aan Van Slobbe – Exclusieve Partner Search is verstrekt. De ontvangen informatie dient meteen door de cliënt/kandidaat vernietigd te worden, indien dit niet tot een match heeft geleid.

Van Slobbe – Exclusieve Partner Search heeft de nadrukkelijke toestemming van de cliënt en van elke kandidaat nodig om hen bij elkaar te introduceren. In het stadium voorafgaand aan de introductie, zoals bijvoorbeeld bij de periodieke voortgangsrapportage die cliënten ontvangen, zullen de kandidaten uitsluitend met initialen worden vermeld. Alle correspondentie (zowel digitaal als analoog) wordt door  Van Slobbe – Exclusieve Partner Search aangeduid als “persoonlijk en vertrouwelijk”.

Mocht een reactie van een kandidaat op een zoekopdracht/cliënt niet leiden tot een match, dan worden deze gegevens (mits daarvoor toestemming is verkregen) in de besloten database bewaard. Kandidaten kunnen uiteraard op ieder gewenst moment, een email sturen naar vanslobbedating@gmail.com, om zich te laten uitschrijven. Alle gegevens zullen dan verwijderd c.q. vernietigd worden. Een compleet dossier van cliënt/kandidaat dat wordt opgeslagen in de besloten database bevat de volgende documenten: de ingevulde vragenlijst/aanmelding via de website (zoals hierboven vermeld), een aanvullende vragenlijst t.b.v. het persoonlijk interview, een gespreksverslag (van het persoonlijk interview), eventuele ‘aantekeningen’ die relevant zijn voor (de voortgang van) de procedure. Vertrouwelijke zaken blijven uiteraard vertrouwelijk! Uitsluitend Michiel van Slobbe heeft toegang tot de database en tot het complete dossier van cliënten/kandidaten.

Er is op grond van de privacy wetgeving geen concrete ‘bewaartermijn’ voor gegevens vastgelegd.  Van Slobbe – Exclusieve Partner Search hanteert een flexibele bewaartermijn met als vaste stelregel dat gegevens van zowel cliënten als kandidaten automatisch worden verwijderd indien er gedurende een periode van TWEE JAAR (aaneengesloten) geen contact heeft plaats gevonden tussen cliënt/kandidaat en Van Slobbe – Exclusieve Partner Search, t.b.v. de dienstverlening. En als er eerder (binnen deze termijn van twee jaar) geen verzoek is gedaan tot uitschrijving, zoals in voorgaande alinea beschreven.

Datebase search

Als Van Slobbe – Exclusieve Partner Search van mening is dat een kandidaat uit de database zou kunnen matchen met een nieuwe zoekopdracht (cliënt), dan neemt hij vooraf contact op of betreffende kandidaat ook aan deze searchopdracht zou willen deelnemen. Ook in dat geval geldt dat uitsluitend ná toestemming de kandidatuur (anoniem) kenbaar wordt gemaakt aan de cliënt.

Gegevensverstrekking aan derden

Nimmer worden door Van Slobbe – Exclusieve Partner Search, zonder uitdrukkelijke toestemming gegevens verstrekt aan derden.

Beveiliging gegevens

Van Slobbe – Exclusieve Partner Search respecteert de privacy van haar cliënten en kandidaten en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de database van

Van Slobbe – Exclusieve Partner Search . Deze database is uitsluitend toegankelijk voor Michiel van Slobbe van  Van Slobbe – Exclusieve Partner Search. Van Slobbe – Exclusieve Partner Search heeft verder haar systemen beveiligd tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij zoveel als mogelijk rekening is gehouden met de stand van de techniek. Van Slobbe – Exclusieve Partner Search kan echter (ondanks deze maatregelen) niet aansprakelijk gesteld worden voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, als gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Van Slobbe – Exclusieve Partner Search.

Een klacht over privacy schending

Wanneer u een klacht heeft over privacy schending, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt u bij ontevredenheid ook telefonisch of schriftelijk contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Een klacht indienen kan via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons    Daarnaast heeft u steeds het recht om een procedure bij de rechtbank te starten, bijvoorbeeld wanneer u meent schade te hebben geleden als  gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacy policy

 Van Slobbe – Exclusieve Partner Search behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Elke aanpassing zal op de website van Van Slobbe – Exclusieve Partner Search worden gepubliceerd.

Deze Privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 30-09-2019.